การเรียนการสอน วิธีดูแลเด็ก

แนวการสอนเด็กแบบต่างๆ

                เป็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้และเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีความสุข โดยหน้าที่ของผู้สอนคือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้หรือมีความรู้ตามที่หลักสูตรวางไว้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยเด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดเป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังนี้

1. ร่างกายเจริญเติบโต “ตาม” วัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
4. มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ มีดังนี้

1.กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

 

             เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆอย่างอิสระตามจังหวะของเพลง เครื่องเคาะจังหวะหรืออุปกรณ์ต่างๆส่งเสริมการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจสังคม  และสติปัญญา

2.เกมการศึกษา

เกมการศึกษา

             เป็นกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแบ่งปันรอคอยการปฏิบัติตามข้อตกลง และยังเป็นการฝึกสังเกต จำแนกเปรียบเทียบพัฒนากระบวนการคิด และเกิดความคิดรวบยอด เช่น เกมจับคู่ เกมโดมิโนเกมเรียงลำดับ เป็นต้นกิจกรรมทั้ง6 กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดแก้ปัญหาส่งเสริมให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีความสุข ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มีทักษะการแก้ปัญหา คิดเป็น ทำเป็น มีความรัก ความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่นเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

3. กิจกรรมสร้างสรรค์

 กิจกรรมสร้างสรรค์

              เป็นกิจกรรมส่งเสริมการคิดผ่านงานศิลปะ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่นวาดภาพด้วยสีเทียน สีน้ำ ตัดปะ ปั้นดินน้ำมันฯลฯเด็กสามารถเลือกกิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจ  และความต้องการของตน ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดจินตนาการและสร้างสรรค์

4.กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง

               เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาร่างกายและกล้ามเนื้อจากการเล่น ภายนอกห้องเรียน ได้แก่ การวิ่ง การรับ-ส่งลูกบอล การว่ายน้ำ การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นน้ำเล่นทราย การละเล่นไทย การออกกำลังกายอื่นๆทั้งนี้จะได้ฝึกเด็กให้รู้จักการ เป็นผู้นำ ผู้ตาม และรู้จักการปฏิบัติตามคำสั่ง  หรือข้อตกลง  ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการเล่นอย่างอิสระ

5.กิจกรรมเสริมประสบการณ์

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

                เป็นกิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสฟัง พูดฝึกทักษะการคิด ทำให้เด็กได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง การปฏิบัติจริงโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การคิดและ  การแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง